Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem, jak też zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Występujące na obszarze Nadleśnictwa Katowice gatunki chronionych i rzadkich grzybów, porostów, mszaków i roślin naczyniowych oraz zwierząt stanowią bogatą listę.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która zgodnie z “Ustawą o ochronie przyrody” obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Przyroda tego terenu od wielu dziesięcioleci podlega szkodliwym wpływom działalności człowieka. Eksploatacja węgla kamiennego, zanieczyszczenia z pobliskich zakładów przemysłowych, a do 2 wojny światowej również wypas kóz i świń odcisnęły swoje piętno. Jednak tutaj potęga drzew zwyciężyła, a z nią cały skomplikowany ekosystem, który oczywiście podlega ciągłym zmianom, lecz jednak nadal trwa.