Lista aktualności Lista aktualności

RODO

Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zadaniami realizowanymi przez  Nadleśnictwo Katowice informujemy o prowadzonej przez nas polityce prywatności.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Katowice, ul. Kijowska 37b, 40-754 Katowice.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: katowice@katowice.lasy.gov.pl.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu w jakim zostały podane. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, w szczególności:
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz obszarów leśnych objętych monitoringiem – (na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym),
 • ewidencjonowania kradzieży i rejestrowania wykroczeń (na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach),
 • prowadzenia procedur odwoławczych przy szacowaniu i wypłacie odszkodowań za szkodę łowiecką (na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych z dnia 8 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 272),
 1. w celu realizacji zawartej umowy (np. sprzedaży drewna, najmu, dzierżawy, innych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO,
 2. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
 • dane pozyskane w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni lub do czasu zakończenia czynności prowadzonych przez odpowiednie organy i instytucje, w zawiązku z zachowanymi naruszającymi przepisy prawa, ujawnionymi w trakcie prowadzonego monitoringu,
 • dane pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń wynikających  z przedmiotowych umów.
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, z usług których korzysta administrator (np. Zakład Informatyki Lasów Państwowych), jak również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. organy publiczne).
 2. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane. W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich podanie jest obowiązkowe.